Quy trình bảo dưỡng:

  • Bảo dưỡng định kỳ theo hợp đồng nhu cầu Khách hàng.
  • Kiểm tra, thay thế vật tư, báo cáo với Khách hàng những vật tư nào cần phải thay thế hoặc chạy không ổn định trong tương lai.
  • Được sự đồng ý của Khách hàng, tiến hành báo giá vật tư.
  • Hoàn thành bảo dưỡng.